+30 26650 24209 info@west-travel.gr
+30 26650 24209 info@west-travel.gr

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Σύμφωνα με την Π.Δ 339/1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε

Για την ενημέρωσή σας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους και τις άλλες πληροφορίες συμμετοχής πριν από την εγγραφή σας σε κάποια από τις Εκδρομές μας.

Οργάνωση-Εκτέλεση : Μητρώο τουριστικής επιχείρησης 06.21.Ε.60.00.00176.0.1

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το γραφείο μας ενεργεί ως μεσάζων, ανάμεσα στους εκδρομείς και στους μεταφορείς, τα ξενοδοχεία καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος. Για τον λόγο αυτόν ,το γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη για περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από τους τρίτους που μεσολαβούν για τη διεκπεραίωση του προγράμματος.

Όμως το γραφείο μας με ένα επιτελείο υπεύθυνων και ειδικευμένων ατόμων καταβάλει κάθε προσπάθεια με τον μεσολαβητικό του ρόλο, για την οργάνωση και συνεπέστερη διεκπεραίωση κάθε εκδρομής, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να επισημάνουμε στον ταξιδιώτη μερικά σημεία που μπορεί να προκύψουν πριν ή μετά την έναρξη κάποιου προγράμματος, τα οποία δημιουργούν ανωμαλίες και οι οποίες δεν οφείλονται στην ελλιπή οργάνωση της εκδρομής.

Έτσι το γραφείο μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις, αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων, απώλεια κλοπή ή φθορά αποσκευών, ή προσωπικών αντικειμένων, διαβατηρίων ταξιδιωτικών εγγράφων ή χρημάτων, για δυσμενείς οργανικές επιπτώσεις λόγω κλιματολογικών συνθηκών, υψομέτρου, επιδημιών τροφικών δηλητηριάσεων, καθώς και για άλλες απρόβλεπτες δυσχέρειες που οφείλονται σε καιρικές συνθήκες, τοπικές απεργίες, διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές σεισμούς, πλημμύρες και άλλες έκτακτες καταστάσεις που συνιστούν ανωτέρα βία.

Εξυπακούεται όμως ότι το γραφείο μας με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα εξαντλεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες δυσκολίες προς όφελος των εκδρομέων. Επίσης δε φέρει ευθύνη για τυχόν μεταγενέστερες της εκδόσεως του προγράμματος αυξήσεις αεροπορικών, ατμοπλοϊκών ναύλων, ή εδαφικών υπηρεσιών, οι οποίες σε αυτήν την περίπτωση βαρύνουν τον εκδρομέα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η ευθύνη και οι υποχρεώσεις των Αεροπορικών Εταιρειών ορίζονται από τη συνθήκη της Βαρσοβίας. Το πρόγραμμα εκδίδεται με την αποκλειστική ευθύνη του Ταξιδιωτικού Γραφείου και όχι για λογαριασμό της αεροπορικής εταιρείας. Κατά συνέπεια, δε δεσμεύει την αεροπορική εταιρεία της οποίας οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του προγράμματος. Το εισιτήριο της εταιρείας, όταν εκδοθεί θα αποτελεί το μόνο συμβόλαιο μεταξύ εταιρείας και πελάτη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους εκδρομείς, ως προς τις ώρες αναχώρησης και ξενάγησης. Εφόσον πριν την αναχώρηση της εκδρομής απρόβλεπτες δυσχέρειες καταστήσουν επιβεβλημένη κάποια διαφοροποίηση του προγράμματος της εκδρομής, αλλαγή του προβλεπόμενου δρομολογίου, επιμήκυνση ή περιορισμό της διάρκειας της εκδρομής, ή και όταν η αλλαγή είναι απολύτως σημαντική και αλλοιώνει το χαρακτήρα του ταξιδιού, ο συμμετέχων δικαιούται να ακυρώσει την εγγραφή του με επιστροφή στο ακέραιο του ποσού που έχει καταβάλλει μέχρι εκείνη τη στιγμή, χωρίς καμία άλλη απαίτηση από την πλευρά του.

Σε περίπτωση που αυξάνεται η τιμή λόγω συναλλαγματικής διαφοράς ή αύξησης του ναύλου μέχρι ποσοστού 10% στην τιμή πώλησης, δε δικαιολογείται η ακύρωση της συμμετοχής χωρίς να κρατηθούν τα ακυρωτικά. Επίσης το γραφείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή για λόγους ασφαλείας, σκοπιμότητας ή μη συμπληρώσεως του απαραίτητου αριθμού συμμετοχών, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης μεγαλύτερης από την επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει. Τυχόν αλλαγή της ώρας πτήσεως από την αεροπορική εταιρεία από το πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα, καθώς επίσης και τυχόν αλλαγή της ώρας επιβίβασης στο λεωφορείο οδικής εκδρομής δε θεωρείται αλλαγή προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής ο αρχηγός διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης του προγράμματος της εκδρομής ή προς το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των εκδρομέων, για λόγους τεχνικούς, εκτάκτων γεγονότων ή και ακόμη ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κωλύματα εναέριας κυκλοφορίας, κλείσιμο αεροδρομίων και οδικών οδών, ακυρώσεις δρομολογίων ), όλα τα έκτακτα έξοδα για τη χρησιμοποίηση άλλου πιο δαπανηρού μέσου επιβαρύνουν τους εκδρομείς εφόσον είναι φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους.

Οποιαδήποτε αιτία (κακοκαιρία, απεργίες κλπ.) καταστήσει αναγκαία την παράταση του ταξιδιού πέραν των καθορισμένων στο Πρόγραμμα ημερών, οι εκδρομείς υποχρεούνται στην πληρωμή των εξόδων διαμονής των επιπλέον ημερών.

Φιλοδωρήματα, επισκέψεις μουσείων, λοιπών θεαμάτων καθώς και εισιτηρίων τουριστικών πλοίων βαρύνουν τον εκδρομέα, εκτός και αν αναφέρονται στο πρόγραμμα πλην βέβαια των φιλοδωρημάτων. Στις ολοήμερες μας εκδρομές τα γεύματα βαρύνουν τους εκδρομείς.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές αρχίζουν με την κυκλοφορία του προγράμματος και για να είναι έγκυρη η κράτηση πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 1/5 της τιμής συμμετοχής για κάθε θέση. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 10 ημέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακύρωση θέσης σε εκδρομή είναι δυνατόν να γίνει από μέρους των εκδρομέων. Αλλά το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στους συνεργάτες του για τη διοργάνωση των εκδρομών (ξενοδοχείο, γραφείο ταξιδιών, αεροπορικές εταιρείες ), τους οποίους οφείλει να αποζημίωση σε περίπτωση ακυρώσεων βάση των συμφωνιών που έγιναν. Ακύρωση της εκδρομής 29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση της, παρακράτηση 20% της αξίας του ταξιδιού. Από 14-1 ημέρες πριν, παρακράτηση όλου του ποσού.

Επίσης, το Γραφείο μας έχει όλο το δικαίωμα να ματαιώσει την εκδρομή, τη στιγμή που θα υπάρξουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Στις παραπάνω περιπτώσεις δε γίνεται αποδεκτή καμία απαίτηση χρημάτων, εκτός από την επιστροφή αυτών που κατέλαβε ο εκδρομέας.

Το Γραφείο έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ξεπεράσει τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη του ταξιδιού. Αν οι αλλαγές γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτηση τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν χωρίς καμία άλλη αξίωση.

Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν και επιβαρύνονται με ενδεχόμενες πρόσθετες δαπάνες για την αντιμετώπιση της καταστάσεως που έχει διαμορφωθεί όπως η έκτακτη χρήση ξενοδοχείων, η εξασφάλιση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς κλπ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Η αναφερόμενη ένδειξη κατηγορίας των χρησιμοποιουμένων Ξενοδοχείων, δείχνει την κατάταξη των Ξενοδοχείων από τον επίσημο Τουριστικό Οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο διεθνώς παραδεκτό κριτήριο για την κατάταξη των Ξενοδοχείων, είναι λογικό να διαφέρουν κατά χώρα μεταξύ τους τα Ξενοδοχεία, έστω και αν έχουν καταταγεί στην ίδια κατηγορία.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Το ομαδικό ταξίδι προ-υποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, καλής διάθεσης μεταξύ των εκδρομέων και συνεργασία προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των εκδρομέων και η ευχάριστη διάθεση τους στη διάρκεια της εκδρομής απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας και πολιτισμού των Ελλήνων εκδρομέων και εξασφαλίζει την ευχάριστη εξέλιξη της κάθε εκδρομής.

Αντιμετωπίστε με σοβαρότητα και σεβασμό τις διάφορες παραδοσιακές και σύγχρονες αντιλήψεις των λαών που θα επισκεφτείτε. Σκεφτείτε ότι και εσείς έχετε την ίδια απαίτηση για τον δικό σας τόπο. Απευθύνεστε πάντοτε και μόνο στον αρχηγό της εκδρομής για κάθε ζήτημα που σας απασχολεί. Δείξτε συνέπεια στο πρόγραμμα της εκδρομής και νιώσετε ότι είστε μέλος μιας μεγάλης συντροφιάς με τα ίδια δικαιώματα.

Μιλάτε παντού με ήρεμο τόνο, ώστε να μην προκαλείτε δυσμενή σχόλια σε βάρος των συμπατριωτών μας στην ξένη χώρα. Είναι πολύ πιο ωφέλιμο για το πνεύμα και την ψυχή να προσπαθείτε να μάθετε, μην κάνετε τον «παντογνώστη» γιατί έτσι θα γίνετε βαρετός και γκρινιάρης. Θεωρείστε δικαιολογημένη την αδυναμία των ξένων να καταλάβουν τη γλώσσα και το πνεύμα μας. Συμβαίνει το ίδιο και με μας. Απολαύστε κάθε στιγμή του Ταξιδιού σας και κάθε σας άποψη είναι σεβαστή για μας.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Γίνονται βάσει ισχυόντων ειδικών ναύλων και ισοτιμιών 45 ημερών πριν από τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις. Όμως κάθε δραστική αλλαγή στους παράγοντες κόστους (αύξηση ναύλων, ή τιμής ξένων συναλλαγμάτων, αδυναμία συγκεντρώσεως του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού συμμετοχής και επομένως η μετάταξη σε ακριβότερο κόστος υπηρεσιών και ναύλου), θα επιφέρει ανάλογη αύξηση στα έξοδα συμμετοχής, η οποία θα ανακοινωθεί από το Γραφείο μας στους εκδρομείς.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Οι εκδρομείς που μένουν εκτός έδρας μας, μπορούν να εγγραφούν σε προγράμματα εκδρομής με αποστολή εμβάσματος μέσω τράπεζας και με ταυτόχρονη ενημέρωση του Γραφείου μας, σχετικά με το ποσό και την εκδρομή που αφορά(αποστολή fax).

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

ΑΣΧΕΤΑ με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν) κάθε εκδρομέας δικαιούται μεταφορά μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και μιας μικρής χειραποσκευής (ενός μικρού σακβουαγιάζ).

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή του παρόντος προγράμματος,
σημαίνει ταυτόχρονα και χωρίς επιφύλαξη την αποδοχή των προαναφερόμενων όρων συμμετοχής και γενικών πληροφοριών.

Διαθέσιμα Πακέτα

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση. View more
Cookies settings
Αποδοχή
Πολιτική απορρήτου και cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο https://www.west-travel.gr/ εφεξής west-travel.gr ιδιοκτησίας της « ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ Ε.Ε» εφεξής «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του west-travel.gr μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ’ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του west-travel.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
  • Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του west-travel.gr.
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, το west-travel.gr έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:
  • Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
  • Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)
  • Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει το west-travel.gr και γιατί τις συλλέγουμε
To west-travel.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:
α) Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων
Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και το west-travel.gr, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν το west-travel.gr, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στο west-travel.gr. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
β) Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από το west-travel.gr ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.
γ) Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (Newsletter)
Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στο ενημερωτικό δελτίο της ηλεκτρονικής μας αλληλογραφίας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε, θα προωθηθεί στην Mailchimp που μας παρέχει υπηρεσίες marketing για το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Η Mailchimp είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων (δείτε παρακάτω την ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας»). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων εντός του west-travel.gr ή σε κανένα από τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα παραμείνει στη βάση δεδομένων της Mailchimp για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της για το marketing του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (newsletter) ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση του από τη λίστα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στη βάση δεδομένων της Mailchimp, θα λαμβάνετε περιοδικά (περίπου μία φορά το μήνα) ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

α) Τί είναι το cookie;
Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο το west-travel.gr μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους. Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίου μοναδικού αριθμού).
β) Τύποι cookies
  • Αναγκαία Cookies (λειτουργικότητας και προτιμήσεων) Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του west-travel.gr, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι την ηλεκτρονική πληρωμή και την αποθήκευση προϊόντων στη λίστα των αγαπημένων. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία πλοήγησης. Επίσης, τα cookies αυτά «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση στο west-travel.gr, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας. Με αυτά τα cookies απολαμβάνεται μια εξατομικευμένη εκδοχή του west-travel.gr με αποτέλεσμα να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.
  • Cookies επιδόσεων Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του west-travel.gr
  • Cookies διαφήμισης Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών με στόχο τον περιορισμό των μαζικών, ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων. Παράλληλα μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών ενεργειών.
  • Cookies Analytics (Στατιστικών) Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του west-travel.gr, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.
γ) Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε
Στο west-travel.gr χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του west-travel.gr θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies. Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε στο west-travel.gr, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης τους.
Cookies της Google Analytics
Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν το west-travel.gr, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του west-travel.gr. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το west-travel.gr. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με το west-travel.gr μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του west-travel.gr από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του west-travel.gr. Η λειτουργία του west-travel.gr δεν θα επηρεαστεί. To west-travel.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της. To west-travel.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του west-travel.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπo. To west-travel.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σου στο west-travel.gr. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.
Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου
Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του west-travel.gr και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer) certificate.
Παραβιάσεις δεδομένων
Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων του west-travel.gr ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.
Λήψη / Διαγραφή Δεδομένων Σύμφωνα με το GDPR:
Μπορείτε να στείλετε οποιοδήποτε αίτημα αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε την αποστολή ή τη διαγραφή τους, στέλνοντας μας email στο info@west-travel.gr
Save settings
Cookies settings